*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán đồ vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

*

Ta có : (M_Cu
SO_4=160g)

(M_Cu
SO_4.5H_2O=250g)

Đổi : 250 ml = 0,25 l

(n_Cu
SO_4=C_M.V=0,15cdot0,25=0,0375left(mol ight))

(Rightarrow m_Cu
SO_4=0,0375cdot160=6left(g ight))

Trong 250 g Cu
SO4.5H2O bao gồm 160 g Cu
SO4

Vậy vào x g Cu
SO4.5H2O gồm 6 g Cu
SO4

(Rightarrow x=dfrac6cdot250160=9,375left(g ight))

Vậy cân nặng tinh thể Cu
SO4.5H2O đề nghị lấy là 9,375 g


+) Ta có: (V_dd
Cu
SO_4=250left(ml ight)=0,25left(l ight))

=> (n_Cu
SO_4=0,15.0,25=0,0375left(mol ight))

=> (m_Cu
SO_4=0,0375.160=6left(g ight))


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó gồm câu trả lời mà chúng ta cần!

cần lấy từng nào gam tinh thể Cu
SO4 ngậm 5H2O và từng nào gam hỗn hợp Cu
SO4 5% nhằm thu được 400gam hỗn hợp Cu
SO4 10%?


gọi m dd Cu
SO4.5H2O là x (g)

m dd Cu
SO4 5% là y(g)

=> x+y=400(I)

mct (dd Cu
SO4 10%)= 10/100.400=40(g)

mct(dd Cu
SO4.5H2O)=160/250.x=0,64x(g)

mct (dd CUSO4 5%)=5/100.y=0,05y(g)

=> 0,64x+0,05y=40(II)

từ (I) và (II)

x+y=400

0,64x+0,05y=40

=>x=33,89(g)

y=366,1(g)


Để điều chế 500g hỗn hợp Cu
SO4 16% rất cần được lấy bao nhiêu gam dung dịch Cu
SO4 8% và bao nhiêu gam tinh thể Cu
SO4 5H2O


m
Cu
SO4=16%.500= 80(g)

Gọi x,y là KL dd Cu
SO4 8% cùng tinh cố kỉnh Cu
SO4.5H2Ocần rước (x>0)

m(Cu
SO4)= 0,08x+ 16/25y

0,08x+ 0,64y= 80 (1)

Mặt khác vị KL hỗn hợp Cu
SO4 16% là 500 gam nên: x+y=500 (2)

Từ (1), (2) ta có hpt:

(left{eginmatrix0,08x+0,64y=80\x+y=500endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixx=dfrac30007\y=dfrac5007endmatrix ight.)

Vậy nhằm pha chế 500 gam dd Cu
SO4 16% thì cần 3000/7 (g) dd Cu
SO4 8% với 500/7 (g) tinh thể Cu
SO4.5H2O.

Bạn đang xem: Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể cuso4.5h2o


a) cần lấy từng nào gam tinh thể Cu
SO4.5H2O và từng nào gam hỗn hợp Cu
SO48% nhằm điều chế được 280g hỗn hợp Cu
SO415%b) trọng lượng riêng của một hỗn hợp Cu
SO4là 1,206 g/ml. Đem cô cạn 414,594 ml dung chất dịch này thu được 140,625g tinh thể Cu
SO4.5H2O. Tính nồng độ C% và CMcủa dung dịch nói...

a) cần lấy từng nào gam tinh thể Cu
SO4.5H2O và từng nào gam hỗn hợp Cu
SO48% để điều chế được 280g hỗn hợp Cu
SO415%

b) trọng lượng riêng của một dung dịch Cu
SO4là 1,206 g/ml. Đem cô cạn 414,594 ml dung chất dịch này thu được 140,625g tinh thể Cu
SO4.5H2O. Tính nồng độ C% với CMcủa hỗn hợp nói trên.


a)

Gọi $n_Cu
SO_4.5H_2O = a(mol) ; m_dd H_2SO_4 8\% = b(gam)$

Sau kho trộn :

$m_dd = 250a + b = 280(1)$

$m_Cu
SO4 = 160a + b.8\% = 280.15\%(2)$

Từ (1)(2) suy ra a = 0,14; b = 245(gam)

$m_Cu
SO4.5H_2O = 0,14.250 = 35(gam)$


b)

$n_Cu
SO_4 = n_Cu
SO_4.5H_2O = dfrac140,625250 = 0,5625(mol)$

414,594 ml = 0,414594 lít

Suy ra :

$C_M_Cu
SO_4 = dfrac0,56250,414594 = 1,36M$

$m_dd = D.V = 1,206.414,594 = 500(gam)$

Suy ra :

$C\%_Cu
SO_4 = dfrac0,5625.160500.100\% = 18\%$


Câu 1 : cần lấy từng nào gam tinh thể cuso4 ngậm 5h2o để điều chế được 250 ml dung dịch cuso4 1.5M câu 2 : tính mật độ mol / l của hỗn hợp thu được nếu bạn ta cho thêm nước vào 400 gam hỗn hợp naoh trăng tròn % để tạo nên 4 lít dung dịch bắt đầu .cho 40 ml hỗn hợp naoh 1 mol / l vào 60 ml hỗn hợp koh 0.5 mol / l . độ đậm đặc mol /l . Mật độ mol/ l của mỗi hóa học trong dung dịch lần lượt là bao...

Câu 1 : đề xuất lấy bao nhiêu gam tinh thể cuso4 ngậm 5h2o để điều chế được 250 ml hỗn hợp cuso4 1.5M

câu 2 : tính độ đậm đặc mol / l của hỗn hợp thu được nếu tín đồ ta nếm nếm thêm nước vào 400 gam dung dịch naoh 20 % để tạo thành 4 lít dung dịch bắt đầu .

cho 40 ml dung dịch naoh 1 mol / l vào 60 ml dung dịch koh 0.5 mol / l . Nồng độ mol /l . độ đậm đặc mol/ l của mỗi chất trong dung dịch lần lượt là bao nhiêu


Câu 2:

Ta có: m
Na
OH = 400 x 20% = 80 (g) => n
Na
OH (mới) = (dfrac8040) = 2 (mol)

=> centimet của dd bắt đầu = (dfrac24) = 0,5M


Cau 1:

Theo de bai ta teo

VCu
SO4=250ml=0,25 l

( ightarrow) n
Cu
SO4=CM.V=1,5.0,25=0,375 mol

Ta co

n(_Cu
SO4.5H2O=n_Cu
SO4=0,375left(mol ight))

(Rightarrow m_Cu
SO4.5H2O=n.M=0,375.250=93,75left(g ight))


Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể Cu
SO4.5H2O và từng nào gam Cu
SO4 8% để điều chế 280 gam Cu
SO4 16% ( hỗn hợp A ). Mang lại dung dịch A tác dụng với 200gam Na
OH 20% . Tính C% các chất trong dung dịch thu được


Để điều chế 560g hỗn hợp Cu
SO416% rất cần phải lấy từng nào gam hỗn hợp Cu
SO48% trộn với từng nào gam tinh thể Cu
SO4.5H2O.


(m_dd_Cu
SO_4=aleft(g ight))

(Rightarrow m_Cu
SO_4=0.08aleft(g ight))

(m_Cu
SO_4cdot5H_2O=bleft(g ight))

(Rightarrow m_Cu
SO_4=dfracb250cdot160=0.64bleft(g ight))

(m_dd_Cu
SO_4left(15\% ight)=a+b=560left(g ight)left(1 ight))

(m_Cu
SO_4left(15\% ight)=0.08a+0.64b=560cdot16\%=89.6left(g ight)left(2 ight))

(left(1 ight),left(2 ight):a=480,b=80)


Gọi $m_dd Cu
SO_4 8\% = a(gam) ; n_Cu
SO_4.5H_2O = b(mol)$

Sau khi pha :

$m_Cu
SO_4 = a.8\% + 160a = 560.16\% = 89,6(gam)$

$m_dung dịch = a + 250b = 560(gam)$

Suy ra a = 480(gam) ; b = 0,32(mol)$$m_Cu
SO_4.5H_2O = 0,32.250 = 80(gam)$


1. Nêu biện pháp phân biệt Ca
O, Mg
O, Na2O hồ hết là hóa học bột white color bằng thuốc test tựchọn.2. Phải lấy từng nào gam tinh thể Cu
SO4.5H2O và từng nào gam dung dịch Cu
SO4 4%để điều chế 500 gam hỗn hợp Cu
SO4 8%.


Câu 2.

Gọi(m_Cu
SO_4.5H_2O=xleft(g ight);m_Cu
SO_44\%=yleft(g ight))

(Rightarrow x+y=500left(1 ight))

Khối lượng(Cu
SO_4)có trong tinh thể(Cu
SO_4.5H_2O)là:

(m=dfracx250cdot160=dfrac1625xleft(g ight))

Khối lượng(Cu
SO_4)có trong(Cu
SO_44\%)là:

(m=dfracycdot4\%100\%=dfracy25left(g ight))

Khối lượng(Cu
SO_4)có trong(Cu
SO_48\%)là:

(m=dfrac500cdot8\%100\%=40g)

Bảo toàn cơ năng:

(Rightarrowdfrac1625x+dfracy25=40Rightarrow16x+y=1000left(2 ight))

Từ (1) với (2)(Rightarrowleft{eginmatrixx=dfrac1003approx33,33g\y=dfrac14003approx466,67gendmatrix ight.)


Đúng(2)

Cần lấy từng nào gam tinh thể Cu
SO4 .5H2O cùng bnhiu gam nước để pha chế đc 500 gam dd Cu
SO4 5%


#Hóa học tập lớp 8
1
Nguyễn Tất to gan Hưng

https://hoc24.vn/hoi-dap/question/215000.html

câu của bn tg trường đoản cú nha


Đúng(0)

Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể Cu
SO4.5H2O và từng nào nước nhằm pha chế được 500g hỗn hợp Cu
SO45%.

Thanks!!!


#Hóa học lớp 8
1
Đặng Bá Lâm

(C\%=dfracm_ct.100\%m_dd\ ightarrow m_ct=dfracm_dd.C\%100\%=dfrac500.5\%100\%=25(g))

Vậy cần(25g,,Cu
SO_4)và(475g,,H_2O)tinh thể để pha chế.


Đúng(2)
xếp hạng
tất cả Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tuần tháng Năm

olm.vn


học liệu Hỏi đáp links rút gọn liên kết rút gọn gàng
các khóa học rất có thể bạn thân thiện ×
Mua khóa đào tạo và huấn luyện
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ sản phẩm Đóng
×

Câu 444562: Cần lấy từng nào gam tinh thể Cu
SO4.5H2O và từng nào gam hỗn hợp Cu
SO4 4% nhằm điều chế 500 gam dung dịch Cu
SO4 8%?


Gọi m
Cu
SO4.5H2O = x gam; m
Cu
SO4 4% = y gam.

Lập hệ PT để tìm x với y dựa vào:

+ khối lượng dung dịch Cu
SO4 8%.

+ Lượng chất tan có trong dung dịch Cu
SO4 8%.


Giải đưa ra tiết:

* gọi m
Cu
SO4.5H2O = x (g); mdd(Cu
SO4 4%) = y (g).

Xem thêm: 13+ Cách Người Nhật Dạy Con Của Người Nhật: Ít Thành Tích, Trọng Nhân Phẩm!

⟹ mdd(Cu
SO4 8%) = m
Cu
SO4.5H2O + mdd(Cu
SO4 4%)

⟹ x + y = 500 (1)

* cân nặng Cu
SO4 tất cả trong tinh thể Cu
SO4.5H2O là (m = n.M = dfracx250.160 = dfrac16x25) (g)

Khối lượng Cu
SO4 có trong dung dịch Cu
SO4 4% là (m_ct = dfracm_ mdd.C\% 100\% = dfracy.4100 = dfracy25) (g)

Khối lượng Cu
SO4 bao gồm trong 500 g dung dịch Cu
SO4 8%: (m_ct = dfracm_ mdd.C\% 100\% = dfrac500.8100 = 40) (g)

BTKL ⟹ (dfrac16x25 + dfracy25 = 40) (2)

Từ (1)(2) ⟹ x = 100/3 ≈ 33,33 (g); y = 1400/3 ≈ 466,67 (g)

Vậy phải lấy 33,33 gam tinh thể Cu
SO4.5H2O với 466,67 gam dung dịch Cu
SO4 4% nhằm điều chế 500 gam dung dịch Cu
SO4 8%.


lời giải sai Bình thường tương đối hay hết sức Hay
Xem bình luận
*
*
*
*
*
*
*
*

câu hỏi trước Câu tiếp theo


Hỗ trợ - hướng dẫn


*
Tel:
024.7300.7989
Hotline:
1800.6947
*

bestslim.edu.vn

Đăng nhập

Đăng ký thông tin tài khoản

hấp thụ tiền vào thông tin tài khoản


Đăng cam kết nhận bốn vấn
*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 024.7300.7989 - hotline: 1800.6947

bestslim.edu.vn

Văn phòng: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Số 82 Dịch Vọng Hậu - cg cầu giấy - Hà Nội