Bài tập giờ Anh lớp 4 giúp nhỏ xíu có cơ hội thực hành nhằm củng thay những kiến thức và kỹ năng từ vựng, ngữ pháp và phát âm đã làm được học. Không ít bài tập tiếng Anh lớp 4 tất cả đáp án đã được tổng hợp rất kỳ chi tiết trong nội dung bài viết sau. Apollo English xin mời bố mẹ, thầy cô cùng các em theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 theo từng unit

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 theo từng unit

Tổng hợp bài xích tập giờ Anh lớp 4 học kỳ I

Unit 1: Nice to lớn see you again.

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 cơ bạn dạng số 1: Complete these sentences

night - see - are - Good - again - name

Nice lớn ___ you ___.___ evening, Miss Lan.Good ___.How ___ you, Joy?
My ___ is Jack.

Đáp án cho bài bác tập tiếng Anh lớp 4 Unit 1:

see - again
Goodnightarename

Bài tập số 2: Put the work in order

see/ you/ Nice/ to/ againare/ you/ How/See/ later/ youam/ I/ well/ very

Đáp án:

Nice khổng lồ see you again.How are you?
See you later.I am very well.

Bài tập tiếng Anh số 3: Read & match

A ColumnB Column
1/ Good afternoon, class.A. Nice to see you, too.
2/ How are you, Mai?B. Have a night sleep, too
3/ Goodbye, Mr.Nam.C. Good afternoon, Miss Loan.
4/ Nice to see you.D. Bye, Joy. See you later.
5/ Good night.E. I’m doing great. Thanks.

Đáp án cho bài xích tập giờ Anh lớp 4:

1C – 2E – 3 chiều – 4A – 5B

Unit 2: I’m from Japan

Bài tập giờ Anh lớp 4 cơ bản: Choose the odd và out

1/ A. Monday B. Tuesday C. Birthday D. Friday

2/ A. Vietnam B. First C. Second D. Fourth

3/ A. Japanese B. Canada C. Vietnamese D. Chinese

Đáp án bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 2:

1/ C – Birthday

Các đáp án còn sót lại chỉ ngày trong tuần như Monday (Thứ hai), Tuesday (Thứ ba), Friday (Thứ sáu).

2/ A – Vietnam

Ba lời giải khác liên quan đến số vật dụng tự.

3/ B – Canada

Canada là tên gọi để duy nhất quốc gia, còn những từ vựng còn sót lại liên quan tiền đến con người, hoặc ngôn từ của một quốc gia.

Bài tập 2: Choose the correct answer

1/ There ___ four dogs on the table.

A/ are B/ is C/ do D/ does

2/ He ___ from Japan.

A/ are B/ is C/ vì D/ does

3/ This is my brother. ___ is Phong.

A/ Her name B/ He name C/ His name D/ Its name

4/ Makoto ___ from Japan. ____ nationality is Japanese.

A/ are - His B/ is - He C/ are - He D/ is – His

5/ Where’s ___ father from?

A/ your B/ is C/ bởi vì D/ does

Đáp án:

1A – 2B – 3C – 4 chiều – 5A

Bài tập 3: Read the message và answer the question

Hello, everyone. My name is Mai. I’m eleven years old. I’m a pupil. I’m in class 4B in Nguyen Thi đường minh khai Primary School. I’m from Vietnam.

This is my friend, Suga. He’s the same age as me. He’s a pupil, too. He is from Korea.

1/ What is her name?

2/ How old is she?

3/ What does she do?

4/ Where is she from?

5/ Where is Suga from?

Đáp án:

1/ Her name is Mai.

2/ She is eleven years old.

3/ She is a pupil.

4/ She is from Vietnam.

5/ Suga is from Korea.

Unit 3: What day is it today?

Bài tập giờ Anh lớp 4 Unit 3: Look at the pictures and choose the correct answer

*

A/ Go shopping

B/ Go fishing

C/ Go swimming

*

A/ Listen to lớn music

B/ Reading book

C/ Watch TV

*

A/ Listen to lớn music

B/ Play the guitar

C/ Dance

*

A/ Play badminton

B/ Play volleyball

C/ Play basketball

*

A/ Monday

B/ Tuesday

C/ Friday

Đáp án cho bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 3:

1A – 2C – 3A – 4B – 5B

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 cơ bản: Write the missing letter

1/ M_ND_Y 2/ __IDAY

3/ W_DN_SD_Y 4/ T__SDAY

Đáp án:

1/ MONDAY

2/FRIDAY

3/ WEDNESDAY

4/ TUESDAY

Bài tập 3: Translate into English

1/ lúc này là vật dụng mấy?

2/ Em tất cả tiết Toán hôm nay.

3/ chúng ta có tiết Mỹ thuật vào sản phẩm công nghệ 6 không?

4/ Jin thăm ông bà của chính bản thân mình vào mỗi cuối tuần.

5/ Nam tới trường từ thiết bị Hai mang lại thứ Sáu.

Đáp án:

1/ What day is it today?

2/ I have a Math lesson today.

3/ bởi you have Art lessons on Friday?

4/ Jin visits his grandparents every weekend.

5/ phái nam goes to school from Monday khổng lồ Friday.

Unit 4: When’s your birthday?

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 4: Choose the best answer

1/ When’s___ birthday?

A/ you B/ his C/ it D/ she

2/ Vietnamese Independence Day is on the second ___ September.

A/ in B/ on C/ at D/ of

3/ Her birthday is on the ___ of July.

A/ fourth B/ four C/ fourteen D/ twenty-four

Đáp án:

1B – 2 chiều – 3A

Bài tập 2: Read and match

Đáp án bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 4:

1C – 2E – 3A – 4d – 5B

Bài tập 3: Put the work in order

1/ date/ What/ is/ the/ today/?

2/ brother/ plays/ my/ Sundays/ on/ volleyball/

3/ like/ Does/ sports?/ Mai/ playing/

4/ her /visits/ cousins/ Lan/.

5/ office/ the/ to/ go/ from/ Tuesday/ Saturday/ My/ to/father .

Đáp án:

1/ What day is it today?

2/ My brother plays volleyball on Sundays.

3/ Does Mai lượt thích playing sports?

4/ Lan visits her cousins.

5/ My father goes khổng lồ the office from Tuesday khổng lồ Saturday.

Unit 5: Can you swim?

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 5: Odd & out

1/ A/ volleyball B/ football C/ guitar D/ badminton

2/ A/ pen B/ swim C/ draw D/ study

3/ A/ mother B/ classmate C/ sister D/ father

4/ A/ who B/ why C/ what D/ son

5/ A/ basketball B/ play C/ table tennis D/ chess

Đáp án:

1/ C – guitar

Các lời giải khác phần lớn là tên gọi của các môn thể thao, guitar chỉ tên thường gọi của lũ ghi-ta, một một số loại nhạc cụ.

2/ A – pen

Pen (bút mực) chỉ phép tắc học tập, trong khi những từ vựng khác chỉ một vận động nào đó.

3/ B – classmate

Classmate (bạn cùng lớp), những từ còn lại là tên gọi các member trong gia đình.

4/ D – son

Các giải đáp khác phần đa là từ để hỏi: What (cái gì), Why (tại sao), Who (ai).

5/ B – play

Play (chơi) là từ duy nhất hành động, những từ còn sót lại chỉ các môn thể thao.

Bài tập 2: Find mistakes & correct the sentences

1/ Hoang, Hoa and Huong is playing badminton.

2/ Who is it? – It’s a book.

3/ nam giới cans swim.

4/ I likes playing chess and football.

5/ Can she plays the piano?

Đáp án:

1/ is => are

2/ Who => What

3/ cans => can

4/ likes => like

5/ plays => play

Bài tập 3: Fill the blank with the words given below

Climb – run – can – pet – yes

Lan: bởi vì you have a (a) ___, Hoa?

Hoa: (b) ___, I do. I have a xinh tươi cat.

Lan: What (c) ___ it do?

Hoa: It can (d) ___ and (e) ___ the tree.

Đáp án:

a/ pet

b/ Yes

c/ can

d/ run

e/ climb

Unit 6: Where’s your school?

Bài tập giờ Anh lớp 4 Unit 6: Read the text và decide the following sentences are True or False.

My name is John. I come from The United States. I am eleven years old. I study in Grade 4 at Jefferson Elementary School. It"s a wonderful school with fantastic facilities.

Our school building is spacious, & we have a large playground where we can play during the break time. Inside, there are thirty classrooms, each equipped with a whiteboard for our lessons.

I am passionate about reading, and the library provides me with a vast collection of books lớn explore. I feel fortunate to lớn be a student at Jefferson Elementary School, và I cherish the learning opportunities it offers me.

1/ John is from the U.S. A. True B. False

2/ He is twelve years old. A. True B. False

3/ He studies in Grade 5l. A. True B. False

4/ His school has 30 classrooms. A. True B. False

5/ He is passionate about playing soccer. A. True B. False

Đáp án:

1/ A – True

2/ B – False

3/ B – False

4/ A – True

5/ B – False

Bài tập 2: Read và match

A ColumnB Column
1/ Where bởi vì you live?A/ Mai is in 4A class.
2/ What class is Mai in?B/ Yes, it is.
3/ Where is your school?C/ My school is in Hoang Dieu 2 Street.
4/ Is your address in 36 Town Square?

D. I live in Ho đưa ra Minh city.

Đáp án bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 6:

1D – 2A – 3C – 4B

Unit 7: What vày you lượt thích doing?

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 7: Choose the correct answer

1/ ______ do you lượt thích doing?

A. What B. When C. Why D. Where

2/ Hanni likes _______ the piano.

A. Play B. Playing C. Plays D. Played

3/ John doesn’t lượt thích _______ chess.

A. Doing B. Playing C. Flying D. Going

4/ What is Mai’s ________? – She likes singing.

A. Favourite B. Doing C. Going D. Colour

5/ Tony & I ________ some funny stories about Mr.Bean.

A. Is reading B. Will read C. Khổng lồ read D. Are reading

Đáp án:

1A - 2B - 3B - 4A - 5D

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 nâng cao: Translate into English

1/ Bạn làm gì vào thời gian rảnh rỗi?

A/ What bởi vì you like doing?

B/ What bởi vì you vì in your không tính phí time?

C/ What does your mother do in her không tính tiền time?

D/ Where vày you lượt thích going in your không tính tiền time

2/ sở thích của chị gái bạn là gì?

A/ What’s your brother hobby?

B/ What’s your hobby?

C/ What’s your sister bobby?

D/ What’s your sister"s hobby?

3/ Henry không thích đùa bóng rổ và đọc sách.

A/ Henry doesn’t lượt thích playing basketball and read books.

B/ Henry doesn’t like playing basketball & reading books.

C/ Henry likes playing basketball and reading book.

D/ Henry doesn’t lượt thích playing chess & reading book.

Hướng dẫn giải bài xích tập giờ Anh lớp 4:

1B - 2d - 3B

Unit 8: What subjects bởi you have today?

Bài tập giờ Anh lớp 4 Unit 8: Fill the blank with the correct words

Like - late - lessons - Science

An: What (a) ___ have you got today?

Jack: I’ve got Music, Art (b) ___ and Maths.

Jack: I like Music but I don’t (c)___ Maths.

An: Oh, I love Maths.

Jack: We’re (d) ___ for school. Let’s run.

Đáp án:

a. Lessons

b. Science

c. Like

d. Late

Bài tập 2: Reorder lớn correct the word

1/ a t M h s

2/ e n e s e m i t V a

3/ A t r

4/ S c e c i n e

5/ E g l s h i n

6/ M i c u s

7/ I f o n r a m o n t i T c e h o n l g o y

Đáp án:

1/ Maths

2/ Vietnamese

3/ Art

4/ Science

5/ English

6/ Music

7/ Information Technology

Bài tập số 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

Bài tập tiếng Anh lớp 4 này sẽ giúp đỡ các em rèn luyện phần phân phát âm của phiên bản thân.

1/ A.house B.hour C.he D.hot

2/ A. Luck B. Cut C. Such D. June

3/ A.sun B.see C.son D.sure

4/ A. See B. Free C. Meet D. Beer

Đáp án cho bài tập luyện phân phát âm tiếng Anh lớp 4 unit 8:

1/ B- hour

A. House: /haʊs/

B. Hour: /aʊər/

C. He: /hiː/

D. Hot: /hɒt/

2/ D - June

A. Luck: /lʌk/

B. Cut: /kʌt/

C. Such: /sʌtʃ/

D. June: /dʒuːn/

3/ D - sure

A. Sun: /sʌn/

B. See: /siː/

C. Son: /sʌn/

D. Sure: /ʃɔːr/

4/ D - beer

A. See: /siː/

B. Free: /friː/

C. Meet: /miːt/

D. Beer: /bɪər/

Unit 9: What are they doing?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 9: Complete each sentence

1/ She is WRITI_G a letter.

NMLK

2/ I’m TAK_NG a photo.

AUIO

3/ He is PL_YING the guitar.

OIEA

4/ She is STA_DING next to lớn the door.

ONMP

5. The professor is TEA_HING in the class.

CDGH

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 bao gồm đáp án đưa ra tiết:

1A - 2C - 3d - 4B - 5A

Bài tập 2: Choose the word that pronoun different from the others

Hãy ôn tập phần phạt âm giờ đồng hồ Anh qua bài xích tập sau nhé:

1/ A. Cake B. Bat C. đen D. Rabbit

2/ A. Who B. Why C. When D. What

3/ A. Piano B. Fish C. Milk D. Spider

4/ A. Weather B. Throw C. Thirsty D. Thin

5/ A. Eat B. Peach C. Bread D. Read

Đáp án:

1/ A

cake: /keɪk/bat: /bæt/black: /blæk/rabbit: /ˈræb.ɪt/

2/ A

who: /huː/why: /waɪ/when: /wen/what: /wɒt/

3/ D

piano: /pɪˈæn.əʊ/fish: /fɪʃ/milk: /mɪlk/spider: /ˈspaɪ.dər/

4/ A

weather: /ˈweð.ər/throw: /θrəʊ/thirsty: /ˈθɜː.sti/thin: /θɪn/

5/ C

eat: /iːt/peach: /piːtʃ/bread: /bred/read: /riːd/Unit 10: Where were you yesterday?

Bài tập giờ Anh lớp 4 Unit 10: Odd và out

1/ A. Morning B. Swimming C. Afternoon D. Evening

2/ A. Watch B. See C. Again D. Look

3/ A. Goodbye B. Hello C. Good morning D. Good evening

4/ A. Read B. On. C. In D. At

5/ A. Maths B. English C. Art D. Paint

Đáp án:

1/ B - swimming

Các đáp án còn lại chỉ khoảng thời gian trong ngày.

2/ C - again

Again (nữa) là 1 trong giới từ, các từ còn sót lại là rượu cồn từ.

3/ A - goodbye

Các câu trả lời còn lại thể hiện lời chào, goodbye chỉ lời trợ thì biệt.

4/ A - read

Read (đọc) là 1 động từ trong những lúc on, in, at là giới từ.

5. D - paint

Các từ còn lại là danh trường đoản cú chỉ môn học, paint (tô màu) là cồn từ.

Bài tập 2: Read and circle the correct sentences.

1.

A. What vày she bởi vì yesterday?

B. What did she bởi yesterday?

2.

A. Where was he yesterday?

B. Where were he yesterday?

3.

A. I watered the flowers 3 days ago.

B. I water the flowers 3 days ago.

4.

A. We are in class last Monday.

B. We were in class last Monday.

5.

A. Hoa was at school last night.

B. Hoa were at school last night.

Đáp án bài bác tập tiếng Anh lớp 4 Unit 10:

1B - 2A - 3A - 4B - 5A

Tổng hợp bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kỳ II

Unit 11: What time is it?

Bài tập giờ Anh lớp 4 Unit 11: Put the words in order

1/ is/ it/ time/ What/

2/ sister/ early/ up/ my/ gets/

3/ I/ lunch/ in/ have/ the/ afternoon

4/ go/ time/ What/ to/ you/ do/ school

5/ It/ is/ a.m/ thirty/ six

Đáp án:

1/ What time is it?

2/ My sister gets up early.

3/ I have lunch in the afternoon.

4/ What time vì you go khổng lồ school?

5/ It is six thirty a.m

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 nâng cao: Ask & answer

Example:She/ get up/ 7.00

What time does she get up? => She gets up at 7.00 o’clock.

1/ Hanni/ go khổng lồ school/ 7.30

2/ Mark/ have breakfast/ 7.45

3/ Joy/ go lớn bed/ 10.30

4/ Mai/ have lunch/ 12.00

5/ My mother/ go to the office/ 7.30

Hướng dẫn giải bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 4:

1/ What time does Hanni go to lớn school? - Hanni goes lớn school at 7.30.

2/ What time does Mark have breakfast? - Mark has breakfast at 7.45.

3/ What time does Joy go to lớn bed? - Joy goes to bed at 10.30.

4/ What time does Mai have lunch? - Mai has lunch at 12.00.

5/ What time does your mother go lớn the office? My mother goes lớn the office at 7.70.

Unit 12: What does your father do?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 12: Read the following text & choose the best answer

My (1) ___ is where my family lives. It is (2) ____. There are three bedrooms. We (3) ____ a kitchen và two bathrooms. We like to watch television together in our (4) ____.There is a big sofa & a coffee table in the living room. We play games in the (5) ___ yard. I love my house

1/ A. House B. School C. Office

2/ A. Room B. Blue & white C. Fridge

3/ A. Cook B. Clean C. Have

4/ A. Living room B. Bathroom C. Bed

5/ A. High B. Small C. White

Đáp án:

1/ A. House

2/ B. Blue & white

3/ C. Have

4/ A. Living room

5/ B. Small

Bài tập 2: Look at the picture and complete these words

*
*
*
1/ d_cto_2. __ach__3. F_r_e_
*
*
*
4/ n_r__5. D__ver6. S_n_er

Đáp án:

1/ doctor

2/ teacher

3/ farmer

4/ nurse

5/ driver

6/ singer

Unit 13: Would you lượt thích some milk?

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 13: Rewrite the following sentences

1/ She eats breakfast at seven o"clock. (morning)

2/ They enjoy eating pizza. (favourite)

3/ What vày you like to drink? (favourite)

4/ He doesn"t lượt thích spicy food. (dislike)

Đáp án:

1/ She has breakfast in the morning.

2/ Pizza is their favourite food.

3/ What is your favourite drink?

4/ He dislikes spicy food.

Bài tập 2: Reorder the words about food và drinks

1. B F E E2. F H S I
3. D B E A R4. N D O E O L S
5. I C R E5. V T E S L E E B G A

Đáp án cho bài tập giờ Anh lớp 4:

1/ BEEF

2/ FISH

3/ BREAD

4/ NOODLES

5/ RICE

6/ VEGETABLES

Unit 14: What does he look like?

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 14: Read và match

A ColumnB Column
1/ This is my sister.A/ He is a student.
2/ What does your father look like?B/ She is slim.
3/ What does your mother look like?C/ Oh, she is very beautiful.
4/ Who is taller, Mai or Minh?D/ He is tall and strong.
5/ What does your brother do?E/ Minh is taller than Mai.

Đáp án:

1C - 2d - 3B - 4E - 5A

Bài tập tiếng Anh lớp 4 nâng cao: Read & write.

Dear Dani,

My name’s Thao. I’m ten years old và I live in Ho chi Minh city. There are five people in my family: my father, my mother, my brother, my sister và me. My father is fifty years old. He’s a doctor. He’s tall and strong. My mother is forty-five years old. She’s a teacher. She’s very beautiful. My brother is Thanh and my sister is Thuong. We are students at Le Quy Don Primary School. Thanh is taller than me, and he is older than me too. Thuong is shorter than me & she is younger than me.

Best wishes,

Thao.

1. What is her name

2. What does her father do?

3. What does her father look like?

4. What does her mother look like?

5. Who is younger, Hoa or her brother?

6. Who is shorter, Hoa or her sister?

Hướng dẫn giải bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 4:

1. Her name is Thao.

2. Her father is a doctor.

3. Her father is tall and strong.

4. Her mother is beautiful.

5. Hoa is younger than her brother.

6. Her sister is shorter than her.

Unit 15: When’s Children’s Day?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 15: Complete the dialogue with the following words.

party - eat - when - vì chưng - sing - have - first

Nam: (a) ___ is Children’s Day?

An: It’s on the (b) ___ of June.

Nam: What bởi vì you usually (c) ___ on this day ?

An: We (d) ___ a tiệc nhỏ and we (e)___ together.

Nam: That’s fun.

Đáp án:

a/ when

b/ first

c/ do

d/ have

e/ sing

Bài tập 2: Choose the best answer

1/ When ____ your birthday? - It’s on the twenty - fourth of September.

is B. Are C. Am

2/ What vị you bởi vì on Tet holiday? - I clean và ________ the house.

decorate B. Decorating C. Decorated

3/ My family watch __________ at Times Square on New Year Eve

firework displays B. Fireworks display C. Firework display

Đáp án bài tập giờ Anh lớp 4:

1A - 2A - 3B

Unit 16: Let’s go khổng lồ the bookshop!

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Put the words in the right order

1/ Let"s/ bakery/ to/ go/ the

2/ I/ mother/ to/ want/ go/ the/ to/ with/ my/supermarket

3/ You/ do/ to/ go/ want/ with/ me/ to/ the/ cinema

4/ Want/ to/ go/ why/ do/ you/ pharmacy/ to/ the

5/ I/ some/ buy/ medicine/ because/ need/ I/ to

Đáp án:

1/ Let"s go lớn the bakery.

2/ I want khổng lồ go khổng lồ the supermarket with my mother.

3/ vị you want lớn go to the cinema with me?

4/ Why vày you want lớn go to lớn the pharmacy?

5/ I buy some medicine because I need to.

Bài tập 2: Put the word under the correct picture

*
*
*
1/___2/___3/___
*
*
*
4/___5/___6/___

Giải bài xích tập tiếng Anh lớp 4 unit 16:

1/ cinema

2/ museum

3/ building

4/ supermarket

5/ bakery

6/ swimming pool

Unit 17: How much is the T-shirt?

Bài tập giờ Anh lớp 4 Unit 17: Pick out one redundant letter to lớn make a meaningful word.

Example: SUINT -> SUIT

1/ SAHIRT

2/ SKIURT

3/ HCOAT

4/ JAACKET

5/ T-XSHIRT

6/ TROUSSERS

7/ JEMANS

Đáp án:

1/ SHIRT

2/ SKIRT

3/ COAT

4/ JACKET

5/ T-SHIRT

6/ TROUSERS

7/ JEANS

Bài tập tiếng Anh lớp 4 nâng cao: Write questions for the answers.

1/ The black trousers are ninety-five thousand dong.

2/ These red shoes cost ninety thousand dong.

3/ That jumper is black và white.

4/ The hat is twenty-two thousand dong.

5/ I wear white shirts and blue trousers when I go lớn school.

Hướng dẫn giải cụ thể bài tập giờ Anh lớp 4 unit 17:

1/ How much are the black trousers?

2/ How much are these red shoes?

3/ What colour is that jumper?

4/ How much is the hat?

5/ What bởi vì you wear when you go lớn school?

Unit 18: What’s your phone number?

Bài tập giờ Anh lớp 4 Unit 18: Choose the correct answer A, B, C or D

number B. Phone C. Phone number

2/ What is Mai doing? - Mai ___ her summer vacation.

plan B. Plant C. Is planning

3/ The weather is bad today. It is ___ than yesterday

cool B. Cooler C. Coolest

4/ We are on a bus. We ___ home.

go B. Going C. Are going

5/ Sorry, I ___ who he is

don’t know B. Not know C. Can’t know

Đáp án dành riêng cho bài tập giờ Anh lớp 4 unit 18:

1C - 2C - 3B - 4C - 5A

Bài tập 2: Write the phone number based on the given words

1/ Zero nine four five one three six two seven three

2/ Zero four two seven six oh double five double one

3/ Zero six four double two five one seven one nine

4/ Zero eight seven six double one six eight one nine

Đáp án:

1/ 0945036273

2/ 0427605511

3/ 0642251719

4/ 0876116819

Unit 19: What animal vày you want to see?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 19: Choose the odd one out

1/ A. Peacock B. Sandwich C. Cookie D. Banana

2/ A. Fly B. Run C. Bird D. Swim

3/ A. Dog B. Mèo C. Fish D. Bread

Giải bài tập tiếng Anh lớp 4 unit 19:

1/ A - peacock

Đây là tự vựng giờ đồng hồ Anh tuyệt nhất chỉ thương hiệu một các loại động vật.

2/ C - bird

Các từ vựng giờ Anh khác phần lớn là động từ, bird (chim) là danh tự về động vật.

3/ D - bread

Ba lời giải khác hầu như chỉ về động vật, bread (bánh mì) là danh từ chỉ món ăn.

Bài tập giờ Anh lớp 4 nâng cao: Read the following text & answer the following questions

Jimmy goes lớn the safari with his parents. His mom brings some bread and bananas for lunch. His dad brings a camera. They go to see the elephants first. There are a lot of elephants. Jimmy likes them because they are smart animals. Next, they go khổng lồ see the monkeys. Jimmy buys food to lớn feed the monkeys. Jimmy has a great day with his parents. His dad takes a lot of photos there.

1/ Where does Jimmy go with his parents?

2/ What vày his mom & his dad bring?

3/ Why does Jimmy like elephants?

4/ What does he vì when he goes to see the monkeys?

Đáp án:

1/ He goes lớn the safari with his parents.

2/ His mom brings bread & bananas for lunch, và his dad brings a camera.

3/ Because they are smart.

4/ He buys food lớn feed the monkeys.

Unit 20: What are you going to bởi vì this summer?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 20: Choose the correct sentence.

1/

A/ What are you going to bởi this holiday? - I am going to visit my parents in the countryside.

B/ What "s are you going to bởi vì this holiday? - I am going khổng lồ visit my parents in the countryside.

C/ What are you going vì this holiday? - I’m going lớn visit my parents in the countryside.

2/

A/ My mother is a teacher. She works in an school.

B/ My mom is a teacher. She work in a school.

C/ My mom is a teacher. She works in a school.

3/

A/What is she going to do tonight? - She is going khổng lồ watch a reality show.

B/ What is she going to bởi tonight? - She is going lớn watch an reality show.

C/ What is she going to bởi vì tonight? - She"s is going to watch a reality show.

Đáp án bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 unit 20:

1A - 2C - 3A

Ngoài những bài tập giờ Anh về ngữ pháp, từ bỏ vựng cùng phát âm trên đây, ba mẹ, thầy cô còn hoàn toàn có thể tham khảo những dạng bài bác đọc hiểu, luyện viết giờ Anh giành riêng cho học sinh lớp 4 nhằm giúp bé bỏng phát triển toàn diện các năng lực ngôn ngữ của mình.

Tham khảo:Search Printable 4th Grade Reading & Writing Worksheets

Ôn tập kiến thức tiếng Anh lớp 4

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 4

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 bao gồm các cấu tạo câu cơ phiên bản được sử dụng liên tục thông giao tiếp hằng ngày như:

Hỏi về sở trường của ai đó (món ăn, môn học, màu sắc sắc,...);Mời ai đó làm cho gì.Rủ ai kia cùng có tác dụng gì.Hỏi về số lượng với How much/ How many.
Một số cấu tạo câu giờ Anh lớp 4Nghĩa tiếng Việt
What is your hobby?Sở ưa thích của em là gì?
What vị you lượt thích doing?Em thích làm gì?
What subject vày you like?Em ưng ý môn học tập nào?
What’s your favourite food?Món ăn mến mộ của em là gì?
Would you lượt thích a cup of tea?Em cũng muốn uống một tách trà không?
Let"s go shopping this afternoon.Hãy đi mua sắm chiều nay.
How much is this hat?Cái mũ đó từng nào tiền?
How many people are in your family?Gia đình em tất cả bao nhiêu người?
What time is it?Mấy giờ rồi?
What’s your phone number?Số điện thoại cảm ứng của em là bao nhiêu?
Where are you from?Em đến từ đâu?
When is her birthday?Khi nào thì cho tới sinh nhật của cô ấy ấy?

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4

*

Chương trình giờ Anh lớp 4còn trình làng đến các em học viên 20 unit bài học xoay quanh rất nhiều chủ đề như rượu cồn vật, các hoạt động thể thao, thực phẩm, ngôi trường lớp, thời gian,…

Dưới đó là một số nhà đềtừ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 cơ bạn dạng mà những em sẽ bắt gặp khi học:

Tên các quốc gia trên nạm giới: Vietnam, Japan, English, Malaysia, Australian,..Tên giờ đồng hồ Anh của những ngày vào tuần: Monday, Tuesday, Wednesday,...Từ giờ đồng hồ Anh về mon trong năm: January, February, Match, April,...Từ vựng giờ đồng hồ Anh chủ đề môn học: Maths, Science, Music, Art,...

Học giờ Anh cho bé bỏng lớp 4

Các bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 trong nội dung bài viết này rất có thể giúp học viên củng cố kiến thức và kỹ năng đã học trên trường. Tuy nhiên, để học giờ Anh một cách toàn diện, cha mẹ và thầy cô phải áp dụng phương pháp giảng dạy cân xứng với tư tưởng của học tập sinh.

Apollo English đã có hơn 30 năm tay nghề trong việc giáo dục và đào tạo trẻ em nước ta và Apollo tin rằng bài toán học tiếng Anh theo phương thức khoa học để giúp học sinh lộ diện những cánh cửa mới, tò mò niềm mê man của bạn dạng thân và cải cách và phát triển kiến thức, kỹ năng cũng như tư duy xúc cảm xã hội.

Chúng tôi ko ngừng cải tiến phương pháp học tập và mục tiêu ở đầu cuối là tạo ra một quy mô học tập độc đáo và khác biệt và tiên tiến nơi sở trường và tiềm năng riêng của từng đứa con trẻ được sớm nhận ra và sát cánh đồng hành bởi một đội nhóm ngũ giáo viên giàu ghê nghiệm tới từ khắp chỗ trên cố kỉnh giới.

Điều này giúp những em học viên lớp 4 chế tạo và nuôi chăm sóc tình yêu học tập thông qua tiếng Anh, chế tạo nền tảng đặc biệt quan trọng để các em trường đoản cú tin và đầy tiềm năng khi mày mò thế giới xung quanh. Chỉ lúc có ý thức học hỏi suốt đời, những em mới hoàn toàn có thể trở bắt buộc tự tin với sẵn sàng đối mặt với sự biến đổi của gắng giới

... Invention expert (n): chuyên viên 27 When was Alexander G Bell born? a In 184 7 b In 187 0 c.In 187 0s d.no information 28 He went khổng lồ live _ a in Scotland b in America c in Boston d b & c are ... Bell was born in 184 7 in Edinburgh, Scotland His father was an expert in phonetics, the study of the sounds of languages As a boy, Bell became interested in sounds & speech In 187 0 the Bells decided ... Because he doesn’t have an umbrella A B C D 17 Tom said you could reach him in 645 082 after dinner A B C D 18 Why are you going lớn spend two weeks in new york last month? A B C D 19 She took...
*

... Friday (27) _ We plan to leave the hotel ( 28) _ Sunday morning I look forward to hearing from you soon Bộ tập giờ anh lớp theo gồm đáp án cực hay Yours faithfully, James Brown 21 a visit ... C D 18 It is not safe leaving small objects around the house A B C D 19 Please try being quiet when you come home because everyone will be A B C D cỗ tập tiếng anh lớp theo gồm đáp án rất tuyệt asleep ... Much furnitures d many furniture bộ tập giờ anh lớp theo đáp án rất tốt 26 a buy b buys c are buying d bought 27 a get b getting c khổng lồ get d khổng lồ getting 28 a beside b behind c in front d next...
*

... What/ name/ ? school/ is/ My/ big/ go/ I/ every/ to/ school/ morning/ V Hãy viết giờ Anh Anh ai? Anh nam giới 3 Anh các bạn UNIT 8: THIS IS MY PEN A PHONICS & VOCABULARY Complete và say aloud a ... Thiếu thốn vào trường đoản cú sau d.…ck t….ble 3. c …w b.…ll ca dy s n phường n h….n d g 10 tra n 11 sch.…ol 12 z….bra ngo 15 n.… se 13 wind… w 14.m.… bài 2: Viết tự phù hợp vào bức tranh đặt câu với “This is……” ... Linda (3) you spell your name? Phong: (4) How you (5) your name? Linda: L-I-N-D-A 8/ Write about you: • What’s your name? • How you spell your name? THE end UNIT 3: THIS...
*

... điểm NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN TIẾNG ANH HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP THEO CHUẨN KTKH TT Khối bài cấp cho độ nhận ra Thời gian 5" 5" thông liền 15" áp dụng Nội dung câu hỏi *Choose the ... Pollute NGÂN HÀNG CÂU HỎI NỘP PGD MÔN TIẾNG ANH LỚP NĂM HỌC 2013- năm trước Đơn vị: Trường thcs Ngọc Xuân 30 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP THEO CHUẨN KTKH UNIT 7: SAVING ENERGY - chuẩn chỉnh KTKN: ... HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP THEO CHUẨN KTKH án Câu 4: Câu hỏi Đáp án + mức độ: nối liền + Dự kiến thời gian trả lời: phút + ngôn từ câu hỏi: Choose the correct...
*

... Part 2: bài bác 1: Hãy điền chữ thích hợp hợp vào nơi chấm để chế tạo ra thành từ gồm nghĩa: bro… r Fa her mo her a nt n…me s n bài 2: xong xuôi câu sau dịch quý phái giờ đồng hồ Việt What…….your name? My……is Quynh Anh ... ………………………………………………………………………………………… bài 4: Dịch câu sau sang giờ Anh Tên chúng ta gì? thương hiệu Quỳnh Anh ………………………………………………………………………………………… Đây ai? Đây cha mẹ ………………………………………………………………………………………… CHỦ ĐỀ ĐỒ VẬT, con VẬT Part 1: bài bác 1: ... D_or p_ ncil t_ble t_n bài xích 2: Em quan sát vào tranh viết câu hoàn hảo It is an táo bài xích 3: Nối từ tiếng Anh cột A với nghĩa tiếng Việt cột B A B...
*

... 4 There are four books on my desk My pen friend is from America bài xích Nối câu cột A với câu cột B cho tương xứng ... On Tuesday -> When you have Vietnamese? D I have ten -> How many pens you have? E No, I can’t -> bài xích bố trí từ sau thành câu hoàn chỉnh (2 điểm) doll / for / This/ you/ is ... / like / Why/ English? was / I / in/ April / born bài Điền từ thiếu hụt vào địa điểm trống (2 điểm) What you ……… Science lessons? He is …………… australia There...
... 4 There are four books on my desk My pen friend is from America bài Nối câu cột A cùng với câu cột B cho phù hợp ... On Tuesday -> When you have Vietnamese? D I have ten -> How many pens you have? E No, I can’t -> bài bác bố trí từ sau thành câu hoàn hảo (2 điểm) doll / for / This/ you/ is ... / lượt thích / Why/ English? was / I / in/ April / born bài bác Điền từ thiếu vào địa điểm trống (2 điểm) What you ……… Science lessons? He is …………… australia There...
... ……………………………………………………………………………………… 43 is / for / nice / The sea / swimming ………………………………………… ………………………………………… 44 is / with / What / you? / the matter ………………………………………….………………………………………… 45 You should / go out ... Walk / health 40 her / are / hats / new / Those 41 I’m / now / house / drawing / my dream / ………………………………………………………… ………………………… 42 after/ doing / aerobics? / she ... Summer A fishing B fish C khổng lồ fish 40 I often my homework …… the evening A from B at C in 41 This weekend we are going …… a picnic with our new friends A from B for C of 42 Can I have a look at the...
... Class - Ask them to lớn change subject I →HE or SHE -=   = - ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP ( BÀI 1- tiếp ) B PART II :EXERCISE I Choose the best answer My father ………… lớn work at 7:30 ... In the evening? What time does he go khổng lồ bed? -=   = - ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP –BÀI A PART I I Overview Objective - By the over of the lesson sts will be able lớn t alk ... & they can buy thei favorite food or drink -=   = - ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP –BÀI B PART II :EXERCISE I.Write the words in the correct columns: - Lemonade ,coke ,meat...
... ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… T IV Dịch tiếng Anh: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đôi mươi 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Cơ đến từ đâu? ……………………………………………………………………….……………………………………………………………… ... They’re 50 .000 dong 43 Chúc mừng ngày sinh nhật: - Happy birthday, Mai 44 Cám ơn phản hồi ý con kiến : Cám ơn / bạn thật thong dong - Thanks (Thank you) - You are welcome 45 Xin lỗi ý kiến ý kiến :Xin ... 39 Why you want ……………go khổng lồ the zoo? 40 What ………………… is it? 41 What màu sắc ………………… they? 42 How much ………………… the T- shirt? 43 How ………………… are the blouses? 44 How ………………… the pens? - She doesn’t...

Xem thêm: Tìm Hiểu Hơn 29 Các Kiểu Tóc Ngắn Đi Dự Tiệc Siêu Hot, Bới Tóc Dự Tiệc Cho Tóc Ngắn Cá Tính


... Minh thành phố VII Read the passage & choose the best answer (A, B or C) to each space My Peaceful Neighbourhood My (1) lives in this area for more (2) 15 years This is a quiet, safe place with ... Space David is more than Peter A intelligentr B intelligent than
C intelligent My sister plays the piano than my brother A gooder B more good C better The pink flower is than the yellow one ... (her) Besides, we are never worried about losing things For (5) , my mother sometimes locks our dog outside when she goes khổng lồ (6) Miss Lan, who lives (7) khổng lồ our house, always takes care of it...
từ khóa: bài tập tiếng anh lớp 8 theo từng unitbài tập giờ anh lớp 6 theo từng unitbài tập giờ anh lớp 4bai tap tieng anh lop 4 nang caocác dạng bài bác tập giờ đồng hồ anh lớp 4giai bai tap tieng anh lop 4 unit 3bai tap tieng anh lop 4 unit 3thư viện bài bác tập giờ đồng hồ anh lớp 4bai tap tieng anh lop 4 unit 7bai tap tieng anh lop 4 unit 2bai tap tieng anh lop 4 sach moibai tap tieng anh lop 4 chuong trinh moibai tap tieng anh lop 4 moibài tập giờ anh lớp 4 unit 3bài tập giờ anh lớp 4 mới
Nghiên cứu vớt sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng tị nạnh hệ thống
Nghiên cứu vãn vật liệu biến hóa (metamaterials) dung nạp sóng năng lượng điện tử ở vùng tần số THz
Giáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục với carôtenôit
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học viên theo phía phát triển tài năng học tập bắt tay hợp tác tại những trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú huyện ba chẽ, tỉnh giấc quảng ninh
Phối vừa lòng giữa phòng văn hóa truyền thống và tin tức với phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện trong câu hỏi tuyên truyền, giáo dục, vận động desgin nông thôn bắt đầu huyện thanh thủy, tỉnh giấc phú thọ
Trả làm hồ sơ điều tra bổ sung đối với những tội xâm phạm tải có đặc thù chiếm đoạt theo luật pháp Tố tụng hình sự vn từ thực tiễn tp hcm (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh từ thực tiễn huyện yêu cầu Giuộc, tỉnh giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ nước xuân hương
Thiết kế và sản xuất mô hình biến đổi tần (inverter) mang đến máy điều hòa không khí
Sở hữu ruộng khu đất và tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: hấp thụ ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui ro
Giáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành phát hiện tại hô hấp sống thực vật
Giáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành phát hiện nay hô hấp làm việc thực vật
Giáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành phát hiện hô hấp sinh sống thực vật
Giáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện tại hô hấp sống thực vật
BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan liêu VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ vấn đề liệu new đăng võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong đợt nghỉ lễ tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn tự sự lớp 10 giải bài xích tập đồ dùng lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài tập đồ lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài xích ca ngắn đi trên bãi cát sự cách tân và phát triển của từ bỏ vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dở người van lop 8 phân tích bài xích thơ từ tình 2